සිසුන්ට ටැබ් දෙන මුදල් පාසල් විද්‍යුත් ආරක්ෂක පද්ධතියක් වෙනුවෙන්..! ජනපතිගෙන් නියෝග

උසස් පෙළ සිසුන්ට ටැබ් පරිගණක ලබාදෙනවාට වඩා පාසල්වල ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් විද්‍යුත් ආරක්ෂක පද්ධතියක් ලබාදීමට කටයුතු කරන්නැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇති අතර ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඒ පිළිබදව සුභවාදි ප්‍රතිචාරයක් ලැබී ඇති බව විශ්වාසකටයුතු ආරංචි මාර්ග මගින් තහවුරු වී ඇත.