වසන්ත සේනානායකට රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයක්

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා විසින් නව අමාත්‍ය තනතුරු කිහිපයක් සදහා පත්වීම් කිහිපයක් සිදුකර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ  විදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලෙස වසන්ත සේනානායකද, රාජ්‍ය පරිපාලන සහ ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර සිය අමාත්‍ය ධුරයට අමතරව ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දී ඇත. ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු විෂය මිට පෙර අයත්ව තිබුනේ අමාත්‍ය පී. හැරීසන්ටයි.

මීට අමතරව අමාත්‍ය පී. හැරිසන් කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස යළි දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.