අපේක්ෂක වරම ඉල්ලා රනිල් තිරුපති යයි. දෙවියන් වරම දුන්නොත් ජනාධිපතිවරණයට රනිල්…

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙම සතියේ චමුනඩිශවරි ( දුර්ගා දෙවිඳු) බැන්ගලෝර් සිට 100 km දුරින්, ඉන් පසුව ගුරුවායු- කේරල සහ තිරුපති වන්දනාවේ යැමට නියමිතය.

මෙහිදී ආගමික වතාවන් රැසකට සහභාගී වන බවද වාර්තා වේ.මෙම වන්දනාවෙන් පසුව ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙනවාද නැද්ද පිලිබදව අග්‍රාමාත්‍යවරයා තීරණය කිරීමට නියමිත බවද වාර්තා වේ.

එසේ වුවහොත් රනිල් වික්රමසිංහ මහතා මුහුණ දෙන අවසන් ජනාධිපතිවරණය මෙය වන අතර 2004 වසරෙන් ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන පළමු අවස්ථාවද වනු ඇත.

2005 ජනාධිපතිවරණයේදී රනිල් මහතා එවකට අග්රාමාත්ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමුවේ පරාජයට පත් වූයේ වැඩි ඡන්ද 1,80000 කින් ය.