ජාතික ලැයිස්තු අසුනට සෝලංග ඉදිරියෙන්

ශාන්ත බණ්ඩාරගේ ඉල්ලා අස්වීමත් සමගින් හිස්වූ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීධුරය සදහා වන තරගකරුවන් අතරින් ජනාධිපති සම්බන්ධිකරණ ලේකම් ප්‍රසන්න සෝලංගආරච්චි මහතා ඉදිරියෙන්ම සිටින බව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයිය ආරංචි මාර්ග තහවුරු කර ඇත..