සියල්ලටම කලින් පළාත් සභා.. මහින්ද – මෛත්‍රී එකම තීරණයක….

මීලග ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමට කලින් පළාත් සභා මැතිවරණය කැඳවිය හැකි දැයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය දැනගැනීමට ජනාධිපතිවරයා තීරණය කර ඇති බව අද ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරයි. විපක්ෂනායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාද සියල්ලටම ප්‍රථමයෙන් පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්විය යුතු බවට පසුගියදා ප්‍රකාශ කර ඇත.