කරු ආවොත් කුඩා පක්ෂයකින් පබාත් ජනපති සටනට…!

ඉකුත් මහ මැතිවරණයේදී තමන් විසින් පරාජය කරනු ලැබූ කරු ජයසුරිය එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා වන්නේ නම් තමන්ටද ඔහුව ඉතා පහසුවෙන් පරාජය කල හැකි බව ජනප්‍රිය නිලි උපේක්ෂා ස්වර්ණමාලි පවසා ඇති බව අපට වාර්තා වේ..