ගැටළු විසගන්න කට වහගෙන ඉන්න…! ශ්‍රීලනිප පොහොට්ටු කතිකයන්ට උපදෙස්..!

පොදු සන්ධානයක් උදෙසා වන සම්මුතියකට එක්වීම සදහා වන සාකච්චා සාර්ථක කරගැනීම සදහා පක්ෂ 02ම කතිකයන්ට ඒ පිලිබදව අදහස් දැක්වීමේදී සැලකිලිමත් වන ලෙසට ශ්‍රීලනිප සහ පොහොට්ටු නායකයන් වෙතින් තම කථිකයන් වෙත දැනුම් දී ඇති අපට වාර්තා වේ.