ගෑස් අඩුවෙද්දී කිරිපිටි නගී…! පිටි එපා බොන්න – අගමැති රනිල් …!

ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 250කින් අඩු කිරීමට අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.

ජීවන වියදම් කමිටුව විසින් මෙම අනුමැතිය දී ඇත.

එමෙන්ම ග්‍රෑම් 400ක ආනයනික කිරිපිටි පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 20 කින් ඉහළ දැමීමට ද අනුමැතිය ලැබී තිබේ.