ගොටුකොල ###යා…! අවදි වූ විගසම කිරි ඇල්ලට ඇග කිලිපොලා යන ඇමතුමක්…!

අද උදෑසන දුරකථනය නාදවනවිට එයට පිළිතුරු ලබාදීමට පැමිණි ආරක්ෂක නිලධාරි වෙත අහන්නට ලැබුණු පළමු වදන
ගොටුකොල ###යා තවම නිදිද?

අද උදෑසන 05ට අමාත්‍ය ලක්ෂමන් කිරිඅල්ලගෙ පුද්ගලික ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට පැමිණි පළමු දුරකථන ඇමතුමේ පළමු වදන් කිහිපයයි.

සර් කවුද? මම මහ එකා කතා කරනවා යයි අනෙක් අන්තයෙන් ලැබුණු පිළිතුර විය.

සැනෙකින් ඇමතුම අමාත්‍යවරයා වෙත ලබාදීමට ආරක්ෂක නිලධාරින් කටයුතු කර ඇති අතර අනෙක් පස ඇමතුමේ සිටියේ මේ දිනවල දැවැන්ත සටනක නිරතවන ප්‍රබලයෙකු බව සදහන්.