ගුටි පිට ගුටි…! රටම කතාවෙන දුම්රිය වලියේ ඇත්ත කතාව ‌මෙන්න…!

අනුරාධපුර දක්වා ගමන් කරන දුම්රියක් ධාවනය නොවීම හේතුවෙන් කොටුව දුම්රිය පොළේ ප්‍රවේශ පත්‍ර කවුළු අසළ දුම්රිය මගීන් කලහකාරී ලෙස හැසිරෙන බව මාධ්‍ය ආරංචි මාර්ග හරහා වාර්තා විය.

එහිදී අනුරාධපුර දක්වා ගමන් කරන මඟින්ට දුම්රිය ටිකට් පත් නිකුත් කර ඇති අතර දුම්රිය නොමැති බව නිවේදනය කොට ඇත්තේ බොහෝ වේලාවකට පසුව බව වාර්තා විය.

මේ හේතුවෙන් ප්‍රවේශ පත් ගත් මගින් ප්‍රවේශ පත්‍ර කවුළු අසළ මෙසේ කලහකාරී ලෙස හැසිරි ඇතිබවට වාර්තා කරන ලදී.