දුම්රිය වර්ජනය බලන්න ගිය බා.. බා.. බා.. චතුරට මගීන්ගෙන් හු හඩ මධ්‍යයේ අසූචි ප්‍රහාරයක්…

අද දින ක්‍රියාත්මක දුම්රිය වර්ජනය පිළිබදව කරුණු ‌සොයාබැලීමට ‌කොටුව දුම්රිය ස්ථානයට පැමිණි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි චතුර ‌සේනාරත්න හට එම ස්ථානයේ රැස්ව සිටි මගීන්ගේ දැඩි විරෝධයක් එල්ල විය.

හූ හඩ මධ්‍යයේ අසුචි ප්‍රහාරයකට මුහුණදීමටද චතුර ‌සේනාරත්න හට සිදුවිය..