පිස්සු නටන විග්නේෂ්වරන්ට ‌සෝලංගආරච්චිගෙන් දරුණු ප්‍රහාරයක්….!

පසුගිය දිනවල උතුරේ හිටපු මහ ඇමති විග්නේෂ්වරන් ප්‍රමුඛ කල්ලිය විසින් සිදුකල අමන ක්‍රියාවට ජනාධිපති සම්බන්ධිකරණ ‌ලේකම් ප්‍රසන්න ‌ෙසෝලංගආරච්චි මැතිතුමා විසින් දැඩි ප්‍රතිචාරයක් දක්වා ඇත.