සිංහලයන් ගොනාට අන්දන්න කොලොන්නාව ඇතුළු ආසන 14කට එජාප සම සංවිධායකයන්…

එජාප සිංහල චන්ද පදනම ආරක්ෂා කරගැනීම සදහා කොලොන්නාව කෝට්ටේ මහරගම ඇතුළු ආසන 14කට අද හෙටම සම සංවිධායකයන් පත්කිරීමට එජාප නායකත්වයේ අවධානය යොමුවී ඇති බව අපට වාර්තා වේ.

කොලොන්නාව වැනි වාමාංශික බහුතරයක් වෙසෙන ආසන සදහා මරික්කාර් වැනි සංවිධායකවරයෙක් යටතේ සිදුවන්නේ එජාප සිංහල පදනම බිදවැටීම පමණක් බව එජාප නායකත්වය විසින් වටහාගෙන ඇති අතර ඒ අනුව ආකර්ශනීය සිංහල බෞද්ධ චරිත සම සංවිධායකයන් වශයෙන් පත්කිරීමට නියමිතය…