ජනපති අපේක්ෂක සජිත් ‌ප්‍රේමදාස නිවාස අධිකාරියේ රජයේ වාහන අවභාවිතාවක…!

ජනපති අපේක්ෂක සජිත් ‌ප්‍රේමදාස නිවාස අධිකාරියේ රජයේ වාහන අවභාවිතාවක නිරත වන බවට ‌පෝස්ටුවක් සමාජ ජාලා තුල ප්‍රචාරය ‌වෙමින් පවතින අතර අපි එය ‌මෙලෙස පළකරන්නෙමු…!