ඇප තැන්පත් කලත් සංධාන ගත උනොත් ලකුණ වෙනස් කල හැකියි…! මැකො

කිසියම් පක්‍ෂයක් වෙනුවෙන් ඇප මුදල් තැන්පත් කර ඇත්නම් මැතිවරණ නීතිය අනුව එම පක්‍ෂයේ ලකුණ වෙනස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් නීතිමය ගැටළු පවතින නමුත් පිළිගත් දේශපාලන පක්‍ෂයක් ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීමෙන් පසු සන්ධානගත වන්නේ නම් ඊට අදාළව එම  ලකුණ වෙනස් කිරීම සම්බන්ධ අවසන් තීරණයක් ලබාදීම මැතිවරණ කොමිසම වෙත පැවරෙන බවයි මැතිවරණ කොමිසමේ ප‍්‍රකාශකයා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේ.