කඩිමුඩියේ කිරිඇල්ල ‌‌ෆොනිගේ නිවසට යයි..! ‌ෆොන්සේකා මගහරියි..! අනෝමා හමුවී හිස්අතින් හැරීයයි…!

හිටපු හමුදාපති සරත් ‌ෙෆොන්සේකා හමුවි සාකච්ඡා කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අමාත්‍යවරයෙකු වන ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා සරත ‌ෙෆොන්සේකාගේ නිවසට ‌ෙගොස් ඇත.

කෙසේ ‌වෙතත් සරත් ‌ෆොන්සේකා ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා හමුවීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති අතර අවසානයේ අනෝමා ‌ෆොන්සේකා මහත්මිය සමග කතාකොට කිරිඇල්ල ආපසු පිටත්ව ‌ගොස්ඇති බව සදහන්.