කෝටි 06 පුටු ‌ගෙන්නපු ඉසුර ‌දේවප්‍රිය ‌පොහොට්ටුවට එක්වන තැතක…! පැත්ත පලාතක ගන්න එපා.. මහරගම ‌කාන්ති – උපාලි ‌කොඩිකාර

බස්නාහිර පළාත් හිටපු මහ ඇමති ඉසුර ‌දේවප්‍රිය මහතා විපක්ෂනායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමුවි ‌පොහොට්ටුවේ සාමාජිකත්වය ගැනීමේ උත්සහයක නිරත වන බව අපට වාර්තා ‌වේ.

‌කෙසේවෙතත් ඉසුර ‌දේවප්‍රිය මහතාව ‌පොහොට්ටුව පැත්ත පලාතේ වද්දා ‌නොගන්නා ‌ෙලෙසට මහරගම හිටපු නගරාධිපතිනි කාන්ති ‌කොඩිකාර සහ හිටපු පළාත් අමාත්‍ය උපාලි ‌කොඩිකාර ‌දෙපළ විසින් දැඩි සටනක් ‌ගෙන යන බව විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග තුලින් තහවුරු කර ඇත.