මැතිවරණ කාර්යාලයට බලහත්කාරයෙන් ඇතුළුවන්නට ගිය හිරුණිකාට ජනතාව හු කියයි…!

වලංගු අවසර පත්‍රයක් ‌නොමැතිව මැතිවරණ ‌කොමසාරිස් කාර්යාලය ‌වෙත ඇතුළුවීමට උත්සහ කළ එජාප මන්ත්‍රිනි හිරුණිකා ‌‌ප්‍රේමචන්ද්‍ර ‌වෙත ඒ අවස්ථාවේ එම ස්ථානයට රැස්ව සිටි ජනතාවගෙන් දැඩි විරෝධයක් එල්ල වී ඇති බව සදහන්.