ශ්‍රිලනිපය සහ ‌පොහොට්ටුව එක්ව ඇල්පිටියෙන් 90%ක වාර්තාගත ජයග්‍රහණයක..!

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශිය සභා මැතිවරණයේදි සමස්ත ඡන්ද සංඛ්‍යාවෙන් 90%ක ප්‍රතිශතයක් ‌පොහොට්ටුව සහ ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය ලබාගනු ඇති බවට බුද්ධි වාර්තා තහවුරු කර ඇත.