ගාලුමුවදොර කලිසම් ඇදගත්තු අංකල් ගවුම් ඇදගත්තු අංකල්ව බදාගෙන ඉදලා..!

කලිසම් ඇදපු පුද්ගලයෙක් සහ ගවුම් ඇදපු පුද්ගලයෙක් එකිනෙකා සිපගනිමින් තම රහසග ස්පර්ශ කරගනිමින් ඉතා අශෝබන ලෙසින් හැසිරීමේ පුවතක් අපට වාර්තා වේ.

මින් එක් අයෙකු ගල් වලට සම්බන්ධ අමාත්‍යවරයෙකුගේ පුද්ගලික මාධ්‍ය නිලධ්ගාරියෙකු වන අතර අනෙකා මාතර ප්‍රසිද්ධ අමාත්‍යවරයෙකුගේ පුද්ගලික අධාරකරුවෙකු බව සදහන්.