ෆොන්සේකා ආරක්ෂක ඇමති කියු සැනින් රිෂාද් බදියුදීන් ‌වේදිකාවේදි ‌ෆොන්සේකාව වැළදගෙන…!

තම රජයේ ආරක්ෂක ඇමතිවරයා සරත් ‌ෆොන්සේකා බව සජිත් ‌ප්‍රේමදාස ජනාධිපති අපේක්ෂකවරයා පැවසු සැනින් 21 ප්‍රහාරයේ මහ ‌‌මොලකරු ‌ලෙස සැලකෙන රිෂාද් බදියුදින් ඇමතිවරයා ‌වේදිකාව මතම සරත් ‌ෆොන්සේකාව වැළදගැනීම සියල්ලන්ගේ දැඩි ‌දෝෂදර්ශණයට ලක්ව ඇත.