මල්වතු හිමියන්ට ජාතිවාදි කියන්‌න ‌මොලේ ‌හොද නැද්ද..?‌දඹර අමිල හිමිට රනිල්‌ගෙන් ‌දෝස් මුරයක්…!

මල්වතු හිමියන්ට ප්‍රසිද්ධ ‌වේදිකා‌වේ ජාතිවාදියා යනුවෙන් ඇමතිම තමන් කිසිසේත්ම අනුමත ‌නොකරන බව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊ‌යේ පැවති රැස්වීමකදි දඹර අමිල හිමියන්ට පවසා ඇති බව අපට වාර්තා ‌වේ. එය ඉතා මන්ද මානසික ක්‍රියාවක් බවයි රනිල් සදහන් කර ඇත්තේ.