සරමේ පිහදාගන්න ඕනේ එවුන් ඉපදුනාම ඔහොම තමයි… අම්පිටියේ සුමන හිමි …!

තමනට ලැබෙන මුදල මත වර්තමානයේ අන්තර්ජාලය භාවිතා කරමින් රටට ජාතියට ආගමට එරෙහිව කටයුතු කරන්නන් වසලයන් බව අම්පිටියේ සුමන හිමියන් පවසා ඇත.

එවැනි අයවලුන් නිසා එදාම සරමේ පිහ දැම්මා නම් අද මෙවැනි කරදරයක් නෑ වැනි හැගීමක් ඔවුන්ගේ දෙමාපියන්ට මේ වන විට නියත වශයෙන්ම පවතින බවද උන්වහන්සේ සදහන් කර ඇත.