කෝ මිනිහෝ සෙනග…? දියතලාව රැළියෙන් පසු සජිත්ගෙන් දිගම්බරන්ට කුණු හරුප වැලක්…!

දියතලාවේ පැවති සජිත් ප්‍රේමදාස ජනාධිපති අපේක්ෂකයාගේ රැස්වීම සදහා සහභාගී වී තිබුනේ 300ක පමණ ජනතාවක් වන අතර ඒ පිලිබදව තමන්ගේ දැඩි අප්‍රසාදය දිගම්බරන් වෙත සජිත් ප්‍රේමදාස විසින් අමු කුණු හරුපයෙන්ම ප්‍රකාශ කර ඇති බව අපට වාර්තා වේ.