දඹර අමිල හිමියන්ව මල්වතු පාර්ශවයෙන් ‌නෙරපයි…! Breaking News

එජාප ‌වේදිකාවේ සිට මල්වතු පාර්ශවයට ප්‍රසිද්ධියේ සිදුකළ අපහාසය ‌හේතුවෙන් දඹර අමිල හිමියන්ව වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මල්වතු පාර්ශවයෙන් ‌‌නෙරපීමට කටයුතු කරමින් සිටින බවට විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග ඔස්සේ ‌තොරතුරු වාර්තා ‌වේ.