ද්‍රවිඩ සන්ධානයේ ඉල්ලීම් වලට සජිත් එකගවෙලා….!

ද්‍රවිඩ සන්ධානය විසින් විසින් ඉල්ලා සිටින ඉල්ලීම් වලට ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස විසින් යහපත් ප්‍රතිචාරයක් දක්වා ඇති බව නිල නොලත් විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග ඔස්සේ වාර්තා වේ.