රට බෙදන කිසිවකට මම එකග නෑ …! ද්‍රවිඩ සන්ධානයේ යෝජනා ගෝඨා ප්‍රතික්ෂේප කරයි…!

ද්‍රවිඩ සන්ධානය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනා වලට ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පාර්ශවය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බව විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග ඔස්සේ අපට වාර්තා වේ.