සිංහල ඡන්ද නැතුව දිනන්න මේක ඉන්දියාව කියලා හිතුවද? තිබ්බ සිංහල ඡන්ද ටිකත් ඉවරයි… සජිත්

සිංහල ඡන්ද නොමැතිව මැතිවරණය දිනන්න මේක ඉන්දියාව කියල හිතුවද මනුස්සයෝ? බොහොම අසීරුවට සිංහල ඡන්ද ටිකක් හදාගෙන ආවා.. දැන් ඒ ටිකත් නෑ යනුවෙන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා දැඩි වේදනාවෙන් යුතුව බදුල්ල ජන හමුවෙන් පසුව තම කථිකයන් අමතා ඇති බව අපට වාර්තා වේ.

කතා කරද්දී පොඩ්ඩක් පැහැදිලිව හිතන්න යනුවෙන් ඔවුනට අවවාද කර ඇති බවද සදහන්.