ඇවන්ගාඩ් සභාපති නිශ්ශංක සේනාධිපති කටුනායකදී අත්අඩංගුවට….!

ඇවන්ගාඩ් සභාපති නිශ්ශංක සේනාධිපති කටුනායකදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවට පුවතක් අපට වාර්තා වන අතර විදෙස් ගමන් තහනම නොතකා විදෙස් ගතවීම මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතුව බව සදහන්.