ජනතාව අවදියෙන් නම් බුද්ධි අංශ අවශ්‍ය නෑ…! සජිත් ආපු ගමන් බුද්ධි අංශ විසුරවනවා… රවුෆ් හකීම්

සජිත් ප්‍රේමදාස ජනාධිපති වූ විගසින් රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ විසුරුවා හරින බවට රවුෆ් හකීම් ඊයේ 20 පැවති ජන රැලියකදී ප්‍රකාශ කර ඇත.

ජනතාව අවදියෙන් නම් බුද්ධි අංශ අවශ්‍ය නොවන බවටයි ඔහු පවසා ඇත්තේ.