බලයට පැමිණි සැණින් බුද්ධි අංශ ශක්තිමත් කර සුරක්ෂිත රටක් හදනවා …! ගෝඨාභය

බුද්ධි අංශ දුර්වල කිරීම හේතුවෙන් රටට අත්වූ ඉරණම පිළිබඳ ජනාධිපති ධූර අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පැහැදිලි කළා.

එහිදී “මේ රජය බලයට ආවට පස්සේ බුද්ධි අංශ සම්පූර්ණයෙන්ම අකාර්යක්ෂම කළා. බුද්ධි අංශ සාමාජිකයන්ට අභූත චෝදනා නගලා හිර ගෙවල්වලට දැම්මා. අපි යොදා තිබූ ආරක්ෂක සැළසුම් සියල්ල විනාශ කළා. මේ හින්දා තමයි නැවතත් රටේ බෝම්බ පුපුරන්නට පටන් ගත්තේ.” යනුවෙන් සඳහන් කළා.