බදුම්කරේ සල්ලි ගස් සෙලවෙයි.! කොළඹ සුපිරි හෝටලයකට ජවිපෙ මන්ත්‍රී ගිහින්…!

බැදුම්කර සිදුවීමත් සමගින් නම කියවෙන එජාපයේ ප්‍රබල ඇමතිවරයෙකු හමුවීම සදහා කොළඹ මහ නගර සභාවේ ජවිපෙ මන්ත්‍රීවරයෙක් සුපිරි හෝටලයකට ගොස් ඇති බව අපට වාර්තා වේ.

මෙම අවස්ථාව සදහා එජාපයේ තරුණ මන්ත්‍රීවරුන් කිහිපපොලක්ම සම්බන්ධ වී ඇති අතර එම සාකච්චාව පැය 02කට අධික කාලයක් පැවති බව සදහන්.