රජයේ වැසිකිලි ව්‍යාපෘතියේ සල්ලි සජිත් ජනපතිවරණ ප්‍රචාරණයට යොදවලා…!

වැසිකිලි පහසුකම් නොමැති නිවාස වලට වැසිකිලි පහසුකම් ලබාදීම සදහා 2019 අයවැයෙන් වෙන්කළ රුපියල් මිලියන 400ක නිවාස අධිකාරියේ අරමුදලෙන් ලබාගෙන සජිත් ප්‍රේමදාස විසින් අත්තනෝමතික ලෙස සියලු නීති කඩකරමින් තමන්ගේ ජනාධිපතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුතු සදහා එම මුදල් යොදවමින් සිටින බවට ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සුරැකීමේ සංවිධානය මැතිවරණ කොමිසමමට පැමිණිලි කර ඇත.