ජනතා විරෝධය හමුවේ මුදලට වහල්වී දයාන් දැමු FB පොස්ටුව අකුලාගනී..!

ගොටාභයට එරෙහිව දයාන් ජයතිලක විසින් තම පුද්ගලික ගිණුමේ පල සටහන වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අකුලා ගැනීමට ඔහු කටයුතු කර ඇත. එම පොස්ටුව සදහා රට වටෙන්ම එල්ලවූ විරෝධය හේතුවෙන් එම පොස්ටුව ඉවත් කල බවයි අපට වාර්තා වුනේ.