මැඩම් නැග්ගොත් මාත් නගිනවා.. මම නැග්ගොත් කුමාරිත් නගිනවා..! වෙල්ගම චන්ද්‍රිකාට කියයි..

හදිසියේ හෝ චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මැතිනිය එජාප වේදිකාවට ගොඩවැදුනොත් තමන්ද නියත වශයෙන්ම එම වේදිකාවට ගොඩවන බවට කුමාර වෙල්ගම චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මැතිනියට පවසා ඇති බව අපට වාර්තා වේ.

ඔහුත් සමගින් ජනප්‍රිය නිළියක්ද එම වේදිකාවට ගොඩවන බවද සදහන්.