ත්‍රිවිලර් වල ස්ටිකර ඉවත් කරවන්න..! කුජීත සජිත් මැතිවරණ ‌කොමිසමෙන් ඉල්ලයි..!


ජනාධිපතිවරයා තෝරාපත් කර ගැනීමේ ඡන්ද විමසීම ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති හෙයින් මැතිවරණ නීතිරීතිවලට අනුකූල නොවන අන්දමින් පෞද්ගලික බස් රථ, ත්‍රීරෝද රථ ඇතුළු පෞද්ගලික වාහනවල එක් එක් අපේක්ෂකයන් හෝ පක්ෂ ප්‍රවර්ධනය වන ආකාරයේ වැකි, සළකුණු, ඡායාරූප, ඇතුළු ස්ටිකර්, කොඩි ප්‍රදර්ශනය කිරීම පිළිබඳව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත පැමිණිළි ලැබී තිබෙනවා.

ඒ අනුව 1981 අංක 15 දරන ජනාධිපතිවරයා තෝරා පත් කර ගැනීම පිළිබඳ පනතේ 74 වන වගන්තිය යටතේ වරදක් බවයි පෙන්වා දෙන්නේ.

(මේ පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර පහතින් දැක්වෙයි.)