ජාතියේ මහා පාවාදීම – එජාප මඩ නාටකයේ කූඨ සැලසුම් සියල්ල එලියට..!ප්‍රධාන කථිකයා ශිරාල්..!

ජාතියේ මහා පාවාදීම යන මාතෘකාවෙන් ජනාධිපති අපේක්ෂක ‌ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට මඩ ගැසීමේ ව්‍යාපාරයේ රැස්වීම් මාලාවේ මහ ‌මොලකරුවා වන ශිරාල් ලක්තිලක විසින් සැකසු රැස්වීම් මාලාවේ සැලසුම අප ‌වෙත ලැබී ඇත.