නවතම බුද්ධි අංශ වාර්තාව අනුව ‌ගාල්ල දිස්ත්‍රික්ක‌යෙන් 60%ක ජයක් ‌ගෝඨාභයට…!

මේ වනවිට නිකුත් වී ඇති නවතම බුද්ධි අංශ වාර්තාව අනුව ‌මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී ‌ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ‌‌ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියෙන් සිටින බවට අපට වාර්තා ‌වේ.

එම වාර්තාව පහතින්…

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
ගෝඨා – 426,647 59.5%
සජිත් – 250,407 34.9%