නවතම බුද්ධි අංශ වාර්තාව අනුව ‌කළුතර දිස්ත්‍රික් ජයග්‍රහණය ‌ගෝඨාභයට…!

මේ වනවිට නිකුත් වී ඇති නවතම බුද්ධි අංශ වාර්තාව අනුව ‌මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී ‌කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ‌‌ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියෙන් සිටින බවට අපට වාර්තා ‌වේ.

එම වාර්තාව පහතින්…

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
ගෝඨා – 465,311 57.5%
සජිත් – 293,926 36.3%