නවතම බුද්ධි අංශ වාර්තාව අනුව ‌මහනුවර දිස්ත්‍රික් ජයග්‍රහණය ‌ගෝඨාභයට…!

මේ වනවිට නිකුත් වී ඇති නවතම බුද්ධි අංශ වාර්තාව අනුව ‌මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී ‌මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ‌‌ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියෙන් සිටින බවට අපට වාර්තා ‌වේ.

එම වාර්තාව පහතින්…

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
ගෝඨා- 451,555 49.15%
සජිත් – 427,173 46.5%