ගමේ ඡන්දේ තියන්න සල්ලි අච්චු ගහන්න වේවි..! බඩුමිල යලි අහසටම යාවි..!

මැතිවරණය පැවැත්වීමට අවශ්‍ය මුදල් ලබාදීම සඳහා මුදල් අච්චු ගැසීමට සිදුවන බවත් එනිසා රට තුළ නැවතත් බඩුමිල වැඩි වීමක් සිදුවනු ඇතැයි මුදල් අමාත්‍යංශය විශ්වාස කරයි.

රටේ පසුගිය මාස 6ක කාලයේදී මුදල් අච්චු ගැසීම අඩු කිරිම නිසා උද්ධමනය පාලනය වී බඩුමිල සාමාන්‍ය අඩු වීමක් සිදුවී ඇති බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ සදහන් කරයි.

රටේ පවතින වත්මන් තත්ත්වය මත මැතිවරණයට අවශ්‍ය මුදල් අච්චු ගැසීම තුළින් රටේ ආර්ථිකය දැඩි අවදානමකට ලක්විය හැකි බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සදහන් කරයි.

You May Also Like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *