තිරිඟු පිටි මිල යලි පහළට…!

සෙරන්ඩිබ් සහ ප්‍රීමා තිරිඟු පිටි මිල අද සිට සංශෝධනය කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව තිරිඟු පිටි කිලෝවක මිල අද සිට රුපියල් 10කින් පහළ යනු ඇති.

You May Also Like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *