බැංකු පොලිය තව දුරටත් පහලට…!

පොළී අනුපාත තවදුරටත් ඉදිරි ඉතිරි පහළ යනු ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.

බැංකු පොලී අනුපාත 1% කින් අඩු කිරීම නිසා ඉදිරියේදී වෙළඳ පොලී අනුපාත පහළ යෑමට හා සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත්වීම පත්වීම අපේක්ෂා කරන බවද මහ බැංකුව කියා සිටියි.

වෙළෙඳපොළ පොලී අනුපාත වල අපේක්ෂිත මෙම අඩු වීමත් සමග පුද්ගලික අංශය වෙත ලබා දෙන ණය ඉදිරි කාල සීමාවේදී තවදුරටත් ඉහල යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බවද මහ බැංකුවේ අදහසයි.

ඒ හරහා දේශීය ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් අපේක්ෂිත පරිදි යථා තත්ත්වයට පත්වීමට සහය වනු ඇති බවද මහ බැංකුව තව දුරටත් කියා සිටී.

You May Also Like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *