තෙල් නැවේ බලපෑමෙන් මේ දක්වා කැස්බෑවන් 176 ක් ඩොල්ෆින් මසුන් 20 ක් සහ තල්මසුන් 4 ක් මිය යති.

මේ දක්වා කැස්බෑවන් 176 ක්
ඩොල්ෆින් මසුන් 20 ක් සහ
තල්මසුන් 4 ක් මිය යති.

කොළඹ වරායට නුදුරු මුහුදේ දී ගිනි ගැනීමට ලක්ව මුහුදු බත් වූ එක්ස්ප‍්‍රස් පර්ල් නෞකාව හේතුවෙන් සිදු වූ සමුද්ර දුෂණය හේතුවෙන් කැස්බෑවන් 176ක්, ඩොල්ෆින් මසුන් 20 ක් සහ තල්මසුන් 04 ක් මේ දක්වා මියගොස් ඇති බව වාර්තා වේ.

නැව මුහුදුබත් වීම හේතුවෙන් ඇති වූ පරිසර හානිය පිළිබදව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අධිකරණය ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාවකින් මෙම කරුණු අනාවරණය කර තිබේ.

You May Also Like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *