අගෝස්තු මාසයේ අපනයන ආදායම 10%කින් ඉහළට

රී ලංකා රේගුව විසින් නිකුත් කරන ලද දත්තවලට අනුව 2022 අගෝස්තු මාසයේදී වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය ඉපැයීම් 10.24% කින් ඇමරිකානු ඩොලර්

මිලියන 1,213.7 දක්වා වැඩි වී ඇත.

මෙයට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වූයේ ඇඟලුම් සහ රෙදිපිළි අපනයන ඉපැයීම් ඉහළ යාමයි.

මෙම තීරණාත්මක කාල පරිච්ඡේදය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය ඉපැයීම් වැඩි කිරීමට අපනයනකරුවන් දරන උත්සාහයට ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපති සහ ප්‍රධාන විධායක, සුරේෂ් ඩී ද මෙල් සුබපැතුම් එක් කළේය.

බාධාකාරී තත්වයන් යටතේ වුවද අපනයන කාර්යය පහසු කර ගැනීම සඳහා නොපසුබටව සහය ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ කාර්ය මණ්ඩලයට සහ අනෙකුත් නියෝජිතායතනවලට ද සභාපතිවරයා සිය ස්තුතිය පුද කළේය.


මාසික වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය, 2020 : අගෝස්තු 2022 ඇ.ඩො. මිලියනවලින්

Exports August 2022
මූලාශ්‍රය: ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, ශ්‍රී ලංකා රේගු සහ ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය

Exports 02 August 2022Exports 02 2022 AugustExports 03 Aug 2022

සේවා අපනයනය2022 ජනවාරි-අගෝස්තු කාලසීමාව සඳහා සේවා අපනයනවල ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම ඩොලර් මිලියන 1,310.05 ක් වූ අතර එය 2021 අනුරූප කාල සීමාවට වඩා 5.58% කින් වැඩි විය.

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් ඇස්තමේන්තු කර ඇති සේවා අපනයන තොරතුරු තාක්ෂණ (ICT), ව්‍යාපාර තත්ව කළමනාකරණය (BPM), ඉදිකිරීම්, මූල්‍ය සේවා, ප්‍රවාහන සහ සැපයුම්වලින් සමන්විත වේ.

You May Also Like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *