මැතිවරණ උණුසුම මැද පනත් දෙකකට කථානායක අත්සන් තබයි..!

මැතිවරණ වියදම් නියාමනය කිරීමේ පනත් කෙටුම්පතට කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා අත්සන් තබා තිබේ.

එම පනත් කෙටුම්පත පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාදයට ගැනුණු අතර, ඉන් පසුව පැවති ඡන්ද විමසීමේ දී සංශෝධන සහිතව සම්මත විය.

එමෙන්ම පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේ දී සම්මත වූ පුනරුත්ථාපන කාර්යාංශය පනත් කෙටුම්පතට ද කථානායකවරයා අත්සන් තබා ඇති බව සඳහන් වෙයි.

මේ අනුව මෙම පනත් කෙටුම්පත්, 2023 අංක 2 දරන පුනරුත්ථාපන කාර්යාංශය පනත සහ 2023 අංක 3 දරන  මැතිවරණ වියදම් නියාමනය කිරීමේ පනත ලෙස බලාත්මක වේ.

You May Also Like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *