සියලුම ආනයන සීමා ඉවතට.. රටම බලාසිටි කැබිනට් තීන්දුව මෙන්න..!

මගී මෝටර් රථ සහ ඇතැම් තෝරාගත් භාණ්ඩ සඳහා ආනයන සීමා තවදුරටත් පවත්වා ගනිමින් දැනට ක්‍රියාත්මක ආනයන සීමා තවත් භාණ්ඩ කිහිපයකට ඉවත් කිරීමට එකඟතාවට පැමිණ තිබේ.

ඒ සඳහා මුදල් අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඇත.

අමාත්‍ය මණ්ඩලයේදී ගනු ලැබූ තීන්දු මෙසේය.

You May Also Like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *