ඉතාලි කෑම කඩයක් කරමින් අලුත් ජිවිතයක් පටන් ගත්ත මාෂි සිරිවර්ධන

අපි හැමෝම හොඳින් දන්නා කෙනෙක් තමයි මාෂි සිරිවර්ධන කියන්නේ.ඇය නිරුපන ක්ෂේස්ත්‍රය තුල  ඉහල නමක් තාබා සිටින ඇය මේ දවස්වල අමුතුම වැඩක් පටන් අරගෙන.ඒ මොකක්ද කියල දැනගන්නත් අරමුණු කරගෙන අපි ඇයත් එක්ක කතාව පටන් ගන්නයි මේ සුදානම් වෙන්නේ.  මාෂි…